Regulamin portalu internetowego RealYou.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Internetowego www.realyou.pl.
 2. Portal Internetowy prowadzi spółka REALYOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 28a, lok. nr 48, 01-207 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000867606, REGON: 387486936, NIP: 5272940300, kapitał zakładowy 30 000,00 zł. zwana dalej Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: [email protected]
  2. formularz kontaktowy dostępny na Portalu Internetowym.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2020 i jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.realyou.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca - REALYOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 2. Portal Internetowy- serwis internetowy RealYOU;
 3. Klient - osoba korzystająca z usług portalu RealYOU w charakterze Użytkownika, Profesjonalisty lub Właściciela;
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie, lub wypełniła interaktywną ankietę, lub dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, lub dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Portalu Internetowego, lub skorzystała z możliwości oferowanych przez Portal Internetowy w zakresie zadawania pytań Profesjonalistom, lub wyraziła opinię na temat profesjonalisty bądź zabiegu z zakresu medycyny estetycznej,
 5. Profesjonalista - korzystający z Portalu internetowego, lekarze, lekarze dentyści, rehabilitanci, dietetycy, terapeuci lub inne osoby wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, świadczące usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne z zakresu medycyny estetycznej, lub osoby zarządzające Placówką świadczącą usługi z zakresu medycyny estetycznej;
 6. Placówka - miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych;
 7. Właściciel - korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Placówce. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę;
 8. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 9. Konto - przydzielona danemu Klientowi część Portalu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Portalu Internetowego;
 10. Rejestracja - proces utworzenia konta na Portalu Internetowym,
 11. Regulamin - niniejszy dokument;
 12. Usługi - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy - Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron;
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Profil - zbiór informacji na temat Profesjonalisty umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL;
 15. Kalendarz Wizyt - program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy Profesjonalisty, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu u Profesjonalisty przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Profesjonalistę;

III. Zasady korzystania z Portalu Internetowego

 1. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Portalu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Portalu Internetowym.
 3. Zarezerwowanie wizyty u Profesjonalisty lub zadanie pytania z zakresu medycyny estetycznej Profesjonaliście jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu przez Użytkownika Profesjonaliście. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zarezerwowanie wizyty oraz otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie z zakresu medycyny estetycznej. W trakcie umawiania wizyty przez Serwis Użytkownik może zdecydować się na wypełnienie ankiety dotyczącej jego stanu zdrowia. Wyniki tej ankiety zostaną przekazane do wybranego przez Użytkownika Profesjonalisty, u którego Użytkownik umawia wizytę.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Profesjonalisty lub Placówki za fakt niestawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie, zarezerwowanym za pośrednictwem Kalendarza Wizyt. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania zarezerwowanego za pomocą Kalendarza Wizyt terminu z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki. W przypadku konieczności odwołania wizyty zainteresowane strony obowiązane są odwołać rezerwację za pośrednictwem Portalu Internetowego.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Portalu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Portalu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Portalu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Portalu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu Internetowego korzystanie z Usług, które są świadczone przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach skatalogowanych według województw, miast i kategorii, oraz o zabiegach z zakresu medycyny estetycznej;
  2. umożliwia utworzenie Konta dla Użytkowników i Profesjonalistów na Portalu Internetowym,
  3. udostępnia wyszukiwarkę Profesjonalistów i Placówek;
  4. powiadamia o nowych informacjach i opiniach;
  5. umożliwia Użytkownikom zadawanie pytań zweryfikowanym Profesjonalistom;
  6. umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników oraz odpowiadanie na zadane pytania;
  7. umożliwia rezerwację terminu u Profesjonalistów i w Placówkach, które udostępniły taką możliwość.
  8. Udostępnia informacje o zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, estetyki paramedycznej oraz wszelkich innych usług z dziedziny zabiegów estetycznych i zdrowotnych (upiększających/ beauty);
 3. Usługa prowadzenia Konta w Portalu Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Portalu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Portalu Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 4. Usługodawca świadczy usługi polegające na informowaniu Użytkowników o praktyce zawodowej Profesjonalistów poprzez umieszczanie informacji o takiej praktyce w Internecie. Na życzenie Profesjonalistów RealYOU umieszcza również informacje o praktyce zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych oraz tworzy konta dla Profesjonalistów do zarządzania informacjami umieszczonymi na mapach. Na mapach internetowych umieszczony zostanie odnośnik (link) do Profilu Profesjonalisty w Serwisie.
 5. W celu świadczenia usług, o których mowa w ust. 2 RealYOU może nawiązywać z podmiotami trzecimi stosunki umowne, które są niezbędne dla świadczenia tych usług. W szczególności Usługodawca może zawierać umowy, których celem będzie:
  1. zapewnienie wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych,
  2. oznaczenie miejsca wykonywania praktyki zawodowej Profesjonalistów na mapach internetowych.
 6. Informacje i opinie o Profesjonalistach i Placówkach publikowane są w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy m.in. od otrzymanych opinii.
 7. Pozycja Profesjonalisty w wynikach wyszukiwania w Serwisie może zależeć w szczególności od takich czynników jak dostępność terminów w Kalendarzu Wizyt poziom lub jakości uzupełnienia Profilu oraz zawarta z Usługodawcą odpłatna umowa.
 8. Dostęp do większości usług Serwisu jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji o Profesjonalistach i Placówkach. Usługodawca nie pobiera opłat za opinie i komentarze zamieszczane w Serwisie.
 9. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Profile Użytkowników.

 1. Użytkownik może wystawiać opinie o Profesjonalistach, dodawać i poprawiać informacje o Placówkach, zadawać pytania zweryfikowanym Profesjonalistom oraz zgłaszać nadużycia.
 2. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
 3. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Profesjonalisty.
 4. Opinie i informacje o Profesjonalistach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Profesjonalisty (doświadczenia na linii Lekarz-Pacjent) i muszą one dotyczyć konsultacji medycznej lub wizyty, która miała miejsce. Nie jest dopuszczalne umieszczanie opinii wspólnych przez kilka osób, opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich, w tym małżonków, członków rodziny.
 5. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu jednego Profesjonalisty. Opinia może dotyczyć kilku zdarzeń medycznych (wizyt, badań, zabiegów). Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Usługodawcy blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może jednak edytować poprzednio umieszczoną opinię.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie opinii przez Profesjonalistów na własnych Profilach oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 8. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Profesjonalistę w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Profesjonalisty.
 9. Osoby zatrudnione lub współpracujące z tą samą Placówką nie mogą nawzajem dodawać opinii o innych osobach zatrudnionych lub współpracujących z tą Placówką. Profesjonaliści o tej samej specjalizacji nie mogą wzajemnie dodawać o sobie opinii.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.
 13. Usługodawca ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji np. za pomocą konta w serwisie Facebook.
 14. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do pytań zadawanych zweryfikowanym Profesjonalistom.
 15. Zadając pytania Profesjonaliście, Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

VI. Profile Profesjonalistów

 1. Utworzenie Profilu nowego Profesjonalisty wymaga podania co najmniej następujących informacji: tytuł zawodowego Profesjonalisty, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Profesjonalisty. Samodzielnie zamieszczanie tego typu informacji na Profilach może skutkować usunięciem tych informacji oraz blokadą pola, na którym taką informację zamieszczono. Dostęp do zablokowanego pola Profilu odbywa się wówczas za pośrednictwem Usługodawcy.
 2. Jeden Profesjonalista może mieć wyłącznie jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Profesjonalistów. Profile powtarzające się będą usuwane.
 3. W polach Profilu oznaczonych odpowiednim komentarzem nie można umieszczać innych informacji niż wynikające z tego komentarza. Dla uniknięcia wątpliwości w polu oznaczonym komentarzem “imię i nazwisko” można wpisać wyłącznie imię i nazwisko danego Profesjonalisty. Zasada ta stosuje się odpowiednio do innych pól.
 4. Każdy Profesjonalista może utworzyć swój Profil lub potwierdzić informacje zawarte na Profilu utworzonym uprzednio w Serwisie. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 5. Profil utworzony lub potwierdzony przez Profesjonalistę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 6. Na Profilu zweryfikowanym Profesjonalista/ Placówka otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie;
  2. dodać swoje zdjęcie;
  3. odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
  4. odpowiadać na zadane przez Użytkowników pytania;
  5. przeglądać statystyki Profilu,
  6. kontaktować się z Użytkownikami.
 7. Profesjonalista może zamieszczać jedynie swoje zdjęcie, umożliwiające jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju utworów graficznych (np. logotypów). Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 8. Zdjęcie niespełniające powyższych kryteriów może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty.
 9. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty, w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.
 11. Zamieszczając w Serwisie odpowiedź na pytanie, Profesjonalista udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania oraz odpowiedzi lub ich części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji odpowiedzi w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

VII. Profile Placówek

 1. Utworzenie Profilu nowej Placówki wymaga podania co najmniej informacji obejmujących: nazwę placówki medycznej, kategorię, województwo, miejscowość, a także dane adresowe i kontaktowe. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych Placówki.
 2. Każda Placówka może posiadać tylko jeden Profil. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Placówek. Profile powtarzające się będą usuwane.
 3. Właściciel może utworzyć Profil Placówki lub potwierdzić informacje zawarte na już istniejącym Profilu Placówki. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji w Serwisie.
 4. Profil utworzony lub potwierdzony przez Właściciela oraz zweryfikowany przez Usługodawcę oznaczony jest, jako „Profil zweryfikowany”.
 5. Na Profilu zweryfikowanym Placówki Właściciel otrzymuje dodatkowe uprawnienia, a w szczególności może edytować informacje o Placówce, dodać logotyp Placówki, przeglądać statystyki Profilu.
 6. Właściciel może zamieszczać w ramach Profilu Placówki jedynie logotyp Placówki. Właściciel wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu zamieszczonego przez siebie w Serwisie. W przypadku, gdy na logotyp Placówki udzielono prawa ochronnego na znak towarowy, Właściciel wyraża zgodę na korzystanie z tego logotypu w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 7. Zabronione jest zamieszczanie logotypów nielicujących z charakterem Serwisu. Logotypy niespełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Właściciela o tym fakcie.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Placówki, a opublikowane informacje usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie, lub rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook, lub zarezerwowanie terminu u Profesjonalisty za pomocą Kalendarza Wizyt, lub zadanie pytania zweryfikowanemu Profesjonaliście.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel: potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Usługodawcę na stronie Portalu Internetowego.
 10. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 11. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta.
 12. Profesjonalista może rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez skasowanie swojego Konta, z tym że okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 rok ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Profesjonalisty jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

IX. Ochrona Danych osobowych oraz Odpowiedzialność

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na Portalu Internetowego.
 2. Użytkownik i Profesjonalista są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik i Profesjonalista zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Placówkę lub Profesjonalistę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Placówek Profesjonalistów oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 4. Użytkownik, Placówka lub Profesjonalista ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 5. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika lub Profesjonalisty. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 6. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych Usług bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 7. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 8. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika lub Profesjonalistę i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika lub Profesjonalisty za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 9. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 10. Ankiety wypełnianej przez Użytkownika w trakcie umawiania wizyty u wybranego Profesjonalisty nie zawierają diagnozy medycznej, a w konsekwencji jej prowadzenie nie może być kwalifikowana jako wykonywanie przez RealYOU świadczeń zdrowotnych. Ankieta oraz jej wynik mają za zadanie jedynie pomóc Profesjonaliście w przygotowaniu się do wizyty.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Użytkownikowi reklamacje w związku z funkcjonowaniem Portalu Internetowego i oferowanych Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: REALYOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. ul. Karolkowa 28a, lok. nr 48, 01-207 Warszawa, na adres poczty elektronicznej:[email protected].
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (lub dane dotyczące osoby prawnej), adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Portalu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Portalu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Portalu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie RealYOU w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

Masz problemy lub chcesz o coś zapytać?