Polityka prywatności i wykorzystywania plików "cookies"
Portalu Internetowego www.realyou.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności Portalu Internetowego RealYOU poświęconego medycynie estetycznej (dalej jako "Portal Internetowy"). Administratorem Portalu Internetowego jest REALYOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 28a, lok. nr 48, 01-207 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000867606, REGON: 387486936, NIP: 5272940300, kapitał zakładowy 30 000,00 zł.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Portalu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Portalu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Portalu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów i Użytkowników Portalu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Usług dostępnych na stronie internetowej (w szczególności usługi dotyczącej wyszukania specjalisty/ lekarza/kliniki/gabinetu) nie są osoby poniżej 18 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 18 roku życia.

Dane osobowe:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

REALYOU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Karolkowa 28a/48, 01-207 Warszawa.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Inspektorem Ochrony Danych Portalu Internetowego RealYOU jest:

r. pr. Jakub Pikała

dane kontaktowe:

Definicje:

  1. Usługodawca - REALYOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
  2. Portal Internetowy - serwis internetowy RealYOU;
  3. Klient - osoba korzystająca z usług portalu RealYOU w charakterze Użytkownika, Profesjonalisty lub Właściciela;
  4. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Serwisie, lub wypełniła interaktywną ankietę, lub dokonała rejestracji w Serwisie z wykorzystaniem serwisu Facebook, lub dokonała rezerwacji terminu u Profesjonalisty za pomocą Portalu Internetowego, lub skorzystała z możliwości oferowanych przez Portal Internetowy w zakresie zadawania pytań Profesjonalistom, lub wyraziła opinię na temat profesjonalisty bądź zabiegu z zakresu medycyny estetycznej,
  5. Profesjonalista - korzystający z Portalu internetowego, lekarze, lekarze dentyści, rehabilitanci, dietetycy, terapeuci lub inne osoby wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, świadczące usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne z zakresu medycyny estetycznej, lub osoby zarządzające Placówką świadczącą usługi z zakresu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, spa, chirurgii estetycznej, itp.;
  6. Właściciel - korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Placówce. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę;

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

1. zbieramy i przetwarzamy dane podane w Interaktywnej ankiecie w Portalu Internetowym, tzn. adres e-mail, płeć, imię i nazwisko, dane dotyczące stanu zdrowia, dane dotyczące poszukiwanego zabiegu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, estetyki paramedycznej oraz wszelkich innych usług z dziedziny zabiegów estetycznych i zdrowotnych (upiększających/ beauty), prowadzenie historii Wyszukiwania, informowanie o statusie realizacji wizyty u lekarza lub w wybranej klinice/placówce.

2. zbieramy i przetwarzamy dane podane w celu realizacji świadczeń wymagających założenia Konta na Portalu Internetowym bądź za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) takich jak: adres e-mail, płeć, imię i nazwisko, ustanowione hasło, dane dotyczące stanu zdrowia, dane dotyczące poszukiwanego zabiegu medycyny estetycznej, kosmetologii, kosmetyki, estetyki paramedycznej oraz wszelkich innych usług z dziedziny zabiegów estetycznych i zdrowotnych (upiększających/ beauty), prowadzenie historii Zamówień, informowanie o statusie realizacji wizyty u lekarza lub w wybranej klinice/placówce.

Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia Usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Portalu Internetowego.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta (Użytkownika, Profesjonalisty lub Właściciela). Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

Niektóre dane osobowe mogą być przechowywane, dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Portal Internetowy oraz dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora oraz realizacji jego obowiązków prawnych w każdym przypadku - nie dłużej niż przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Usług, konkursów i programów lojalnościowych w zakresie obejmującym dane niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęciazautomatyzowanych decyzjiw celu określenia możliwości sprzedażowych Portalu Internetowego.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

- Profesjonalistom lub Właścicielom w celu umówienia wizyty, utworzenia bądź uzupełnienia Kalendarza Wizyt, odpowiedzi na zapytanie dotyczące usług z zakresu medycyny estetycznej.

- Croma-Pharma GmbH w celu weryfikacji Profesjonalisty lub Właściciela.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki - awkażdym razie wterminie miesiąca od otrzymania żądania - udziela Ci informacji odziałaniach podjętych wzwiązku ze zgłoszonym przez Ciebieżądaniem. Wrazie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony okolejne dwa miesiące zuwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu wterminie miesiąca od otrzymania żądania zpodaniem przyczyn opóźnienia.

Odpowiedzialność RealYOU za umieszczone linki

RealYOU nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Portalu Internetowym. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Portalu Internetowym odsyłacz (link).

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected].

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected].

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Portalu Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Portalu Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected].

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected].

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected]

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected].

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:[email protected] lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Portalu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Portalu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Portalu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Portal Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

RealYOU nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Zarządzanie plikami Cookies

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cele

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Użytkownika podczas korzystania z Portalu Internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Użytkownikowi wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jego indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Użytkownika bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jego potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe dla Użytkowników.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Portalu Internetowym pliki cookie:

[…]

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Masz problemy lub chcesz o coś zapytać?